یانه‌

ئازه‌ری ئه‌ڵقی گم بیی

ئازه‌ری، ئه‌ڵقی گم بیی به‌ینوو هۆرامی و زازای
  

جه‌ ؤه‌رینه‌و(پیشه‌کی) دیؤانه‌که‌و بیسارانیه‌نه‌، که‌ ریزدار کاک ئه‌نوه‌ری سوڵتانی زامه‌توو ئه‌ؤه‌نؤیسه‌ی و به‌چاپ یاؤنایش کیشته‌ن،  کاک ئه‌نوه‌ر مارو" ئۆ ئانه‌یه‌ مشو به‌ینوو هۆرامی و زازاکیه‌نه‌  ئازه‌ری پیسه‌ لینکیؤی بیه‌ بو و فۆتیا بو"

ئینه‌‌م ؤیربه‌ره‌نه‌ بی و ماؤیؤ چێؤه‌ڵیچ براده‌ریؤی ئادره‌سوو سایتوو که‌سره‌ؤیش په‌ی کیاستا و ؤاچی" ئا سایته‌ بڕیؤ چیؤیش چه‌نه‌نی به‌ش ته‌ماشه‌شا که‌ری".

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

گله‌یی

 

گله­یی 

ئاه و حــــه­ســـــره­ت و نالـــــه و ده­رد و ئیش

بییه­ن به به­شــم و بییه­نان جـــه­فا کــــیش

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

شیعری و گورانیی هۆرامیانی جه‌ قووڵایی تاریخیه‌نه‌

جه‌ تاریخوو هۆرامانیه‌نه(گلیرۆ که‌رده‌ و ئه‌ؤه‌نؤیسه‌و موزه‌فه‌ر به‌همه‌نسوڵتانی هۆرامی) جه‌ لاپه‌ره‌کا 90و91ـه‌نه‌ ئامان:‌

چیگه‌ و چاگه‌ و به‌ شیؤیؤی پژگیا بڕیؤ شیعری هۆرامیانی جه‌ عین القضات هه‌مه‌دانیۆ(476_509 هـ و) مه‌نینی جیا که‌ یاگی سه‌رنجیه‌نی، به‌ تایبه‌ت که‌ ئاد چه‌نی شیخ براکه‌ی و

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

گه‌لا خه‌زان

 سه‌یرانو  وێره‌گه‌وه‌خته‌و چؤڵه‌ڕاکێ هانه‌و مه‌رێ

ئا دیمه‌نه دڵڕفانه

نا دڵ جه دڵداری به‌رێ

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 07 October 2010 21:32)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

روڵوو موده‌ی

روڵوو موده‌و جوانکاری جه‌ یاگه‌پاو ژه‌نانه

 رێژین کورد

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 30 September 2010 20:42)