یانه‌

دنیاو سؤفیې

ئینە تەرگؤمەو گؤشېۉی گولانە جە رؤمانو دنیاو سؤفیېن. نۉیسەرو ئی کتېبیە، یؤستەین گاردېر، مامؤساو فەلسەفەی بیەن نؤروېژەنە. ئی کتېبە چندین خەڵاتې ئوروپاییش گرتېنې. 

و بە چندین زۉانې دنیای تەرجمە بیەنۆ و یؤ چا رؤمانانە کە جوانا بە فرەیی وانانۆ. شەخسیەتې ئەسڵیې ڕؤمانەکەی سؤفیە و مامؤساکەشەنې، کە فەلسەفە و تارېخو فەلسەفەیش، چەنی باس کەرؤ.

سیامەند هۆرامی
..................

ناکامېۉەنە سوفیې تەقەو بەرەیش ئەژنی و ئاڵبرتؤی تەماشېۉی جددی کەردە.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 28 March 2015 19:02)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

رؤژماری هۆرامی

رؤژماری هۆرامی
ئامادە کەردەی ـ ئاکو مارانی

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Sunday, 22 March 2015 16:15)

 

هەمامەو کوڵە داستانې

دوەمین هەمامەو کولە داستانې هۆرامیې  ـ ٢٠ ـ  سیاۉکامو ـ ١٣٩٣ وجە زانشگاو پەیامو نورو شارو مەریۉانیەنە

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 11 March 2015 22:33)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

جەسە و رەنگەکې

بەشەکې جەسەی
رەنگەکې

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

تەختە کرېڵ

تەختە کرېڵ رېک ۉستەی

(2)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 09 March 2015 13:36)

فره‌ته‌ر بوانۆ