یانه‌ شېعرې به‌ بۆنه‌و ئامای نه‌ورۆزیه‌وه‌

به‌ بۆنه‌و ئامای نه‌ورۆزیه‌وه‌

نه‌ورۆز ئا ئایره‌ سووره‌نه‌ که‌ پاکیش مسپارۆ به‌ کڵپه‌ ڕۆشنکه‌ره‌که‌یش تا چه‌م په‌ی وینای هه‌ره‌قه‌تینه‌کا لێڤه‌لێڤش تووش نه‌ی  

نه‌ورۆز ئا له‌ولاوه‌نه‌ که‌ ده‌یمه‌ده‌ره‌ ته‌رزێ پێکۆ و فێروو ئه‌ره‌نه‌کاسیایا و لا نمازۆره‌ په‌ی مدرای

نه‌ورۆز ئا شه‌ماڵه‌نه‌ که‌ تازه‌وه‌ بیه‌ی که‌رۆ خه‌ڵات و هه‌واڵده‌روو ئه‌وه‌ژیوایا                                                             

نه‌ورۆز ئه‌وه‌ڕازیای وه‌یڤۆ جوانی، خه‌نه‌ گێرته‌یش و چه‌م ڕه‌شته‌یشا                                                                       

نه‌ورۆز زه‌ماوننۆ سه‌رکه‌وته‌ی ڕاسی و چۆپی کێشته‌ی پاکیا                                                                                                                                 

نه‌ورۆز هه‌ر ئا ئاسۆنه‌ که‌ سه‌رکه‌له‌کانه‌ مزیۆ و لافاڤوو ڕۆشناییش شه‌وه‌زه‌نگۆ چڵک و چه‌په‌ڵی دلێ وێشه‌نه‌ نقم که‌رۆ و شارۆشه‌وه                                                                                                                                              

‌نه‌ورۆز ئه‌وه‌ته‌نگیای گۆراڵه‌ که‌چه‌ڵه‌کا و وێ ئه‌رمانای وه‌نه‌وشه‌ لاره‌مله‌کان وه‌ختارێو که‌ شنه‌شنوو ڤای لاڤنۆشاوه‌ تا نزانی چێره‌وزوه‌ربیه‌ی دا                                                                                                                                   

نه‌ورۆز زیته‌وه‌ که‌رذه‌ی جوانخاسیه‌کا و ئه‌وه‌سیسیای ناشیرینیه‌کان                                                                        

یامکه‌تی گاهه‌ز نه‌ورۆز هۆرته‌قای هه‌رزه‌کاریوی بازه‌ڵه‌ی و سه‌ره‌وه‌ نیای پیره‌ ژه‌نێوێ فێڵ بازێ بۆ                                                                     
نه‌ورۆز ئا شاکاره‌نه‌ که‌ باسش ته‌مامیش نمه‌ی
                                                                                                                                                         
په‌ڕه‌دڵ نه‌ورۆزی پنه‌تا مۆباره‌کباذی ماچوو و ئاوات موازوو ساڵۆ ئێساڵی ساڵێوه‌ په‌ڕ جه‌ وه‌شی بۆ په‌ی گرذیتا                  

ئومید حه‌بیبی

سه‌رنجې

  • 1) نؤرؤز

    Author: مه ولود

    وه شه ویسا سلٌام وه هارتا وه ش حه زکه رو چیٌویٌ په رسو ئه گه ر جوا ب ده یدیٌوه کریؤ رِؤشن کریؤوه که بزا نمیٌ چه نی و وه چی نؤرؤز هینو کوردین رجا که رو که جوا بو ئی ئیمه یلٌیه ده یدیٌوه دیسا ن وه هاریٌ وه ش

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌