Hawraman

خېر بەیدې پەی هۆرامانی

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

که‌ڵو شاهؤی

E-mail Print PDF

Download Embed Embed this video on your site

ئا ساڵه‌ شاهؤی سیا ساڵش بې

سه‌خته‌ زمسانی چاره‌ تاڵش بې

ۉه‌رۉه‌و چند ساڵا به‌ مانگېۉ  ۉارا

که‌ش و کؤش ته‌نا مه‌رزش ۉیارا

سه‌ردا ۉه‌سه‌ره‌ تاقه‌ت پڕوکن بی

کزه‌ ی سه‌رش که‌رد ته‌ۉه‌ن تره‌کن بی

فه‌رمانې ڕچه‌ی ئۆ گرد لێۉ یاۉێ  

سینه‌ و كڵاۉېش سه‌رجه‌م گرد ناۉێ

گؤزه‌رې گیریێ گؤزه‌رگێ بڕیێ

شؤنه‌مێ پؤژیێ هه‌مېدې دڕیێ

نه‌ قه‌دپاڵ مه‌ن و  نه‌ ئارا و نه‌ڕا

حه‌یوانه‌ کؤیی په‌نگیانه‌ مه‌ڕا

زمسان پی جؤره‌ کېشیا و داش ده‌مۆ‌

ژیۉای سه‌رکه‌شاش تلنا سته‌مۆ

که‌م که‌م جه‌ گؤشه‌و لا ئاوراییۆ

جه‌ ڕؤچنه‌و ته‌نگو ڕؤ چه‌مه‌ڕاییۆ

سؤ بېتاقه‌تی ئاما و زیاۉه‌

خؤتبه‌ش ئاۉرد و ڕۆزه‌ش نیاۉه

گا پېچیېنه‌ پاو هېز و ته‌ۉانی

گا نه‌مې شانې  رؤح و ره‌وانی

گاهه‌ن په‌رچه‌مه‌و پایداری نه‌منې

گاهه‌ن هه‌مېدی پېچنې و چه‌منې

سه‌ره‌نجام ئاسؤ کۆت ئۆ تاریکی

ڕیشه‌و ته‌ۉانی یاۉا باریکی

دارو په‌رچه‌مه‌و  پایداری نه‌میا

تاقه‌ت نه‌رمۆ بی بیداری چه‌میا

بؤڵه‌ کۆته‌ره‌ و خؤته‌ قه‌د کېشا

دڵسؤزی خه‌مین، ده‌رونش ئېشا

گه‌رمه‌و باسانه‌ که‌ڵېۉی جوان

شان و مل هه‌سه‌م ئامانه‌ مېدان

چه‌م گېڵنا و پیرو که‌ڵاش که‌ردۆ چه‌م

گرته‌شه‌ره‌ په‌رسې یه‌کڕیز ئه‌ۉاڕه‌م

جه‌ ڕه‌سمی ۉیه‌رد، باۉش دا لاۉه‌

په‌ڕچینا عؤرفی سه‌رجه‌م زیاۉه‌

په‌رسې چی به‌شه‌و ئېمه‌ هه‌ر سه‌ختا ؟

دلې به‌ختانه‌ به‌دیما به‌ختا؟

یاگېما سه‌ختو گؤزه‌ران هه‌ر سه‌خت

گاهېۉما شاهؤ و ده‌مېوما ئۆ ته‌خت  

خؤ پاسه‌ بزانو بنارېۉیچ هه‌ن

هه‌م مه‌ڕېش هه‌نې و هه‌م ئاڵفش چه‌نه‌ن

من پی نزیکانه‌ لینیېم دیېنې

هامده‌مشا بیه‌نا و قسېم ئه‌ژنیېنې

ئیسه‌ ئادې گرد جایشا گه‌رمه‌نه‌

سېرشا وارده‌ن و ئینێ وه‌رمه‌نه‌

شوانه‌شا هه‌ن و چه‌مداری کریا

یاگې ئه‌منه‌نه‌ ئاڵف و ئاۉ دریا

جوانه‌ گه‌رم بیه‌ بې و چه‌خماخې شانې‌

چون هۆر گرمنې و داخې نمانې‌

به‌ تېرو ته‌سه‌ل گرفتېش هؤر دێ

خه‌مېش متېره‌ و زؤخاۉېېش به‌ردێ

پیره‌ خاس خاسېۉ گؤشش دارا بې

تاقه‌ت نما بې و وه‌ش مدارا بې

ئه‌زموناۉی  بې وره‌ش و زاتش

ئاماۉه‌ ده‌نگ و ژیرانه‌ ۉاتش

ڕاس ماچی سه‌ختا و ئینایمې سه‌ختۆ

ده‌مېۉ کؤساڵان تاۉېۉ جه‌ ته‌ختۆ

به‌س ژیۉای سه‌ختی و به‌ سه‌ختی ژیۉای

چون یؤ نیه‌نې چه‌مه‌که‌و بابای

ئېمه‌ سه‌ختاۉه‌ وه‌ش شانمې په‌لې

داستانه‌و قوڵی  گؤمېنه‌ و مه‌لې

سه‌ختی ئاۉیه‌نه‌ و ئېمه‌یچ ماساۉی

ماساۉی ژیۉایش مه‌بؤ بې ئاۉی

ئه‌ر ۉینی گؤلا ئاڕؤ  گؤزه‌رانما

چېۉاته‌ری دان ده‌س و که‌مانما

خؤ ئی سه‌ختېچه‌ سه‌رو وارشا هه‌ن

کاۉ و سه‌رکاۉ و مېرگه‌وارشا هه‌ن

ئیسه‌ ده‌راۉې دۆرو سیرۉانی

نیم ۉه‌هارشانه‌ وېت خاس مزانی

ئېمه‌  نابابا ۉه‌نه‌ تېک دێنمې

ڕاۉچی ناڕاۉچی ۉه‌نه‌ شېۉنێنمې

ئۆساینو راۉې تیره‌ بې و که‌مان

ساچمه‌ زه‌نېۉ بې و کوله‌کېۉ ده‌رمان

تا ڕاۉچی ساچمه‌ و باروت ڕېک ۉزې

بزڵه‌ما به‌ که‌یف حۆت تاق هؤرۉه‌زې

ئۆسا چه‌خماخ بې و پیفې هه‌ژاره‌

که‌ی تیرباره‌ بې و گرؤڵیه‌ی گڕ داره‌‌

ئه‌ر که‌ڵې به‌ پێ که‌شاو که‌ش که‌را

ژه‌ره‌ژی که‌شا خؤ باڵې به‌را

ئاناره‌ و ۉینیش به‌ دو تاپڕا

خه‌ریکا تؤمو ئادیشایچ بڕا

تؤ پی که‌شانه‌ لینیېت دیېنې

من وه‌ختو دیلیم دلېشانه‌ بېنې

زمو گۆڕیشاو هامنو په‌چېشا

دیېنېم و مزانو جه‌ره‌یان چېشا

بدیه‌ په‌ ی بازنه‌و خڕخاڵو ده‌سیم

تا په‌یت باس که‌رو یاگې گرد که‌سیم

ئینه‌ نه‌ زه‌ڕو نه‌ سیمی قاڵا

ساخته‌و چېۉېۉیا ۉیریچش تاڵا

یاگې زامیه‌نه‌ و  زامېۉی کاری

پېسه‌ مه‌نه‌نۆ په‌ی یادگاری

زامو ته‌ڵه‌یا شؤنه‌ماش ۉسته‌ن

پؤسش لۉانو موش چۆ نه‌ڕسته‌ن

ڕۉېۉ جه‌ ڕۉا هه‌ر ئه‌پو یاڵۆ

کۆتانه‌ دامی و بیانې به‌ ته‌ڵۆ

چند ڕۉېۉ ده‌مو زامی کاریۆ

مه‌نا دیارو رؤی نا دیاریۆ

گېج و گم دلې ونه‌و وېمه‌نه

چه‌مه‌ڕا بېنې یؤ بیاۉؤم په‌نه

ناڵه‌و هاوارم کؤ به‌ کؤ لۉې

زامم کاری بې و ئېشم نه‌سره‌ۉې

گازه‌و ئاسنی و زاموو گیانی بې

باسو ئاسته‌ی و ۉه‌ردای ژیانی بې

گیرم وارده‌ بې و گیان بېزار بېنې

نه‌ مه‌رگم یاۉې و نه‌ ڕزگار بېنې

سه‌ره‌نجام ئامێ و ته‌ڵه‌شا پېتۆ

منیچشا به‌ردا و که‌رداشا په‌تۆ‌‌

که‌رداشا هامڕا ۉه‌ره‌له‌و و بزڵه‌ی

گاو و گؤره‌که‌ی که‌رگ و جوجه‌ڵه‌ی

گۆڕی په‌ر په‌ین  و په‌ڕ سۆرؤېم دیې

حه‌یوانې مانیێ و ڕه‌نجه‌ڕؤېم دیې

گاۉه‌م دیه‌ گیرو گوانه‌ په‌ڕاش بې‌

گؤره‌که‌ی بینیاش ئاورا وهه‌راش بې

ده‌سو مل په‌تۆ و ده‌رون له‌ت له‌تې

ئاۉات وازېنې ۉیه‌سېۉته‌ر په‌تې

په‌ی ئانه‌ی گاۉه‌ شؤت خاس بدؤره‌

گؤره‌میت کریؤ بېچاره‌ گؤره

‌هه‌رېم دیې زمو ئاخرو ته‌مه‌نی

به‌ره‌ڵڵێ کرېنې  به‌ بې ژه‌مه‌نی

توته‌ی خزمه‌تچی به‌ر و هه‌یوانی

 سه‌د ڕېزېش مه‌ڕیا په‌ی تیکېۉ نانی

کته‌ی هه‌ژاره‌ نانو مڵا موه‌رؤ

مڵې نه‌گېرؤ که‌س وه‌یش مه‌که‌رؤ

حه‌ندای ژه‌ره‌ژې یؤ زۉانش له‌نگا

قه‌فه‌سېۉش هه‌ن په‌ی مریچڵېچ ته‌نگا

دنیاشا دنیاو کؤت و زنجیریا

دنیاو په‌تېن و  گیر و بگیریا

چاسه‌رده‌مانه‌ ئازام له‌ڕ بیه‌ بې

کاۉڵېم قپیێ و گیانم گه‌ڕ بیه‌ بې

چېۉېۉ هه‌ن ماچا ئه‌ر به‌خته‌ بارؤ

به‌د شانسیچه‌نه‌ یؤ شانسېۉ مارؤ‌

شانسیم ئاۉردش و تؤفېۉ خېزیا‌

په‌چې ئێرش گرت په‌ته‌ پڕوزیا

منیچ چون تیره‌ی به‌رشیې که‌مانی

ماتڵیم نه‌که‌رد تا ته‌ختو سانی

ئانه‌ نان نیا لینیې موه‌رانېش

ئانه‌ ژیان نیا  ئادې که‌رانېش

تیکېۉی هه‌ژار پی سه‌خته‌ به‌رزۆ

سه‌د خۉانې مارؤ پا ته‌رسو له‌رزۆ

شاهؤۉه‌ خه‌ریک که‌م و که‌سری بی

خاسته‌را چانه‌ی دیلو قه‌سرې بی

هه‌رچند زام زه‌ده‌ و زامه‌ت باره‌نا

چه‌نی سه‌د ده‌ردا هه‌م قه‌تاره‌نا

ده‌مېۉی هه‌ژار پی سه‌رکه‌شانه‌

مه‌ده‌و سه‌د ئاوڕې دلې په‌چانه‌

له‌رزای پی که‌شۆ سه‌د توتېش هه‌نې

تا گه‌رماو گۆڕی و په‌چې بؤگه‌نې

قه‌سره‌م په‌ی چېشی من دیل بو چه‌نه‌ش

زنجیر پامه‌نه‌ و زه‌لیل بو چه‌نه‌ش

ساتېۉ ۉیارای که‌ش و که‌مه‌ری

مه‌فاڕوۆ چه‌نی قه‌سره‌و قه‌یسه‌ری

شمه‌ جوانېندې و ئه‌زمونتا کاڵا

پۆکه‌ی پیجؤره‌ تاقه‌تتا تاڵا

ئانېما پیرې ودنیا دیېنمې

شاخ گره‌ واردې و ته‌مه‌ن شیېنمې

ساڵې سه‌ختته‌رې چینیچما بیېنې

دۆرې  بې ڕسق و ڕؤزیېچما دیېنې

که‌چی گرد جارېۉ سه‌ختیما ماڕان

چؤپیما گرته‌ن  ڕچه‌ما هاڕان

با وېما بې ده‌س که‌م ده‌س نه‌زانمې

تواناته‌رېنمې چانه‌ی مرمانمې

ئی سه‌خته‌ ئېمه‌ش وه‌ش بار ئاردېنمې

به‌ ژه‌کو سه‌ختی گؤچش که‌ردېنمې

دامنې سه‌ختېشۆ گۆرې بیېنمې

کاوشه‌ره‌ ئامێ و کوشه‌ره‌ شیېنمې‌

ئه‌ر تاقه‌ت باردې گرد چېۉ وه‌ش بؤنه‌

وه‌شی گېڵؤۉه‌ و گولی ملؤنه

ڕؤزگار فاڕیان و هه‌ۉا گه‌رمته‌را

هیزی ڕۉېۉ بې و ئارؤ ېۉته‌را

زمسان زاییفا و سه‌ردا بې بنیه‌ن

زه‌مین جه‌ نؤۉه‌ گه‌رماش هؤرچنیه‌ن

ئه‌ر تاقه‌ت گېرمې ئانده‌ مه‌به‌رؤ

ئی دؤخه‌ سه‌خته‌ سه‌رمانه‌ ۉیه‌رؤ

به‌سه‌ و به‌سه‌ڵه‌ک سه‌رجه‌م تاۉیؤۉه‌

شه‌تاۉې جما و سیرۉان لاۉیؤۉه

سپاو گؤراڵا مێۉه‌ لا ته‌ختی

خه‌یمه‌که‌ن کریؤ دۆرانو سه‌ختی

نه‌چیر و پېقه‌ش دیسان جه‌ نؤۉه‌

که‌مه‌راو که‌مه‌ر گېڵا شاهؤۉه‌

سیامه‌ند هۆرامی

20121214

سه‌رنجې

 • 1) سپاس و حورمت

  Author: اردلان جهانی

  کاکه سیامند گیان مگر گوره یی که ردی به ده نگه پر سوزه که تا بواندیشه وه په یما.یل خوا لاشه ت ساق و قه لبت نه مانیونه.

 • 2) ده‌س وه‌شی

  Author: فه‌ردین هه‌ورامی

  کاکه‌ سیامه‌ند گیان یاخوا قلبت ساق بو . مه‌گه‌ر من فه‌قه‌ت شێعره‌کاو تو تفسیر که‌روونه‌،چون راو هه‌ورامانی و نه‌جاتو هه‌ورامانی ئینا دلێ ئی شێعرانه‌.

 • 3) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: سیامه‌ند هۆرامی

  کاکه‌ اردلان، سپاس و ده‌ستا وه‌ش بؤ!سه‌رو چه‌ما حه‌تمه‌ن جه‌ وه‌ختېۉه‌نه‌ موانوشاۉه‌

 • 4) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: سیامه‌ند هۆرامی

  کاکه‌ فه‌ردین سپاس و ده‌ست وه‌ش بؤ، وه‌شحاڵه‌نا که‌ شېعره‌کې یاگې سه‌رنجیتانې

 • 5) spas

  Author: کوورش ئه مینی

  سپاس مامو سیامند گیان. ده س وه ش. به ئیجازه و ویت و به نامو ویت ئی شیعریمه که ردینه قاپ و کواینه م دیوار

 • 6) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: بیهزاد ده گاگا

  کاک سیامه ند ده س وه ش سلامیه حه ر جه کوسالانو هانه سوارانو په ی شمه ی ئازیزی .سلام په ی شاهوی سه ربه رزی.

 • 7) سڵام

  Author: پووریا

  سڵام کاکه سیامه ندی وه شه ویس مه ندێ به وه شی وسڵامه تی .

 • 8) سڵام و ده‌س وه‌شی

  Author: سیامه‌ند هۆرامی

  کاکه‌ کوروش سڵام و ده‌ست وه‌ش بؤ

 • 9) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: سیامه‌ند هۆرامی

  کاکه‌ بیهزاد سڵام و سپاس، ده‌سو تؤ وه‌ش بؤ

 • 10) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: سیامه‌ند هۆرامی

  کاکه‌ پوریا سڵام و ده‌ست وه‌ش بؤ

 • 11) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: زوبه‌یر

  ده‌ست وه‌ش بۆ چه‌مه‌ ڒاسه‌كه‌م

 • 12) سپاس

  Author: سیامه‌ند هۆرامی

  سپاس کاکه‌ زوبه‌یر، ده‌سو تو وه‌ش بؤ

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated on Monday, 11 September 2017 14:53