Hawraman

خېر بەیدې پەی هۆرامانی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
یانه‌ شېعرې سیامەند هۆرامی که‌مانه‌و گله‌ییا

که‌مانه‌و گله‌ییا

E-mail Print PDF

 

Download Embed Embed this video on your site

سه‌رۉېره‌گانېۉ مه‌جلسېۉه‌نه‌

جوانېۉ به‌ گرمه‌و ئی گله‌ییاۉه‌

ژه‌نی نامې مه‌دا  مه‌سانا

ماناو وه‌شه‌ۉیسی مه‌زانا

پېۉه‌نی مه‌پېکا

په‌یام مه‌کیانا

شؤخېۉه‌ش ئاردۆ ده‌نگې‌ تا ۉاچؤ:

هه‌ر به‌ شمه‌ گنؤ پاڵه‌ۉانه‌کا مېدانی

ژه‌نی تؤمه‌ت باره‌ که‌ردې به‌ نه‌زانی

ده‌ی سا به‌رباره‌ په‌مه‌و ئا گؤشا

تا بیاۉنوته‌نه‌ که‌ چېش به‌ چېشا

ئېمه‌ مزانمې سؤ وه‌شه‌سیایی

نامې فرېچ موانمێ به‌ نه‌نۉیسیایی

ئانه‌ شمه‌ندې و شمه‌ ماناندې

که‌ ماناو کردا وېتا مه‌زاندې

شمېۉ به‌ ترېشته‌ی ژه‌نگی و پویاتا

لاشه‌ما تاشدې به‌ پاو ۉیریتا ‌

به‌ دواردی کولې خه‌ندېما به‌ردې

ڕاو له‌نجامانه‌ کیاره‌ مین که‌ردې

ئیتر که‌ی مافو ئی به‌زمیتانه‌

به‌یدې و بزیه‌یدێ به‌ تیر و تانه‌

شمېۉ که‌ وه‌رمو تؤمه‌تا ۉېندې

کردېما چه‌نی له‌عنه‌تا بیندې

ناسکیما مده‌یدې پاڵو شه‌یتانی

خاڵېما که‌ردې قوچې قوربانی

سه‌د شېۉه‌ تؤمې هه‌ینایا شاندې

به‌ جه‌م هه‌ڕه‌شې پېچدې و کیاندې‌

به‌ تیرې ژارا پېکدې شادیما

که‌ڵبه‌لا که‌ردې ڕؤ ئازادیما

ئیتر که‌ی مافو ئی باساتانه‌

که‌ی مافو ئارده‌ی ئی گله‌ییاتانه...‌

ئېمه‌ هه‌ر زوۆن یاۉێنمېتانه‌

مزانمې چندو چون ئینا بارتانه‌

فېرېنمې چه‌نی به‌یمې دۆرتاۉری

یاساکا وېتا ده‌یمێ گژتاۉری...

ئېمه‌ چا دادگا شمه‌ ساختانه‌

هیچی نه‌که‌رده‌ چېۉما خه‌تانه‌

هه‌سېما کفرې ئیمان به‌رېنې 

هه‌ره‌س ئاسێنې و کاۉل که‌رېنې

خاڵېما جه‌ردې و خیانه‌ت کارېنې

جه‌ ڕا به‌رېنې و خه‌تا بارېنې

قسې دڵیما قسې سه‌رانه‌

که‌ی و کې میارؤ پېکیؤنه‌ پانه‌‌

دادگێنه‌ ئېمه‌ دادېما مه‌شا

جرمی ناکه‌رده‌ جه‌زاما به‌شا

ئېمه‌ لا شمۆ  وېما نیه‌نمې

واڵې ئېدیه‌نمې و ژه‌نه‌و ئه‌ۉیه‌نمې

ناموسې یؤی و حه‌یاو یؤته‌ری

ئازو ئېدیتا و ته‌ماو یؤته‌ری

گرد کارېۉ که‌ردې چه‌م به‌سې بیمې

که‌ڕ و کؤر و کاس ده‌م به‌سې بیمې‌

تا شمه‌ کارې ۉیریتا کریا

بارې لارېتا ئۆ مه‌نزڵ بریا

شمه‌ که‌ ئینه‌ ۉیر و ڕاتانه‌

که‌ی مافو ئا گرد گله‌ییاتانه‌؟...

شمه‌ که‌ی مشیؤ په‌ی پانه‌ی به‌ردې

دۆرې ئا ۉیرا لۉێ و ۉیه‌ردې
تا که‌ی ئی وه‌زعې ئه‌زه‌لی زاندې
ئایې ئه‌به‌دېش باڵاۉری واندې

ئینه‌ هه‌مزادو به‌شه‌ری نامان

ئینه‌ لا ڕاۉه‌ پېچیانه‌ دامان

تارېخ مرمانؤ  دۆرانېچ بیېنې

شؤنه‌مێ ئینه‌ی هیچلێۉ نه‌بیېنې

چاگه‌ ژه‌ن و پیا چون یؤ به‌ یه‌کسان

لؤسه‌و ژیۉایشا به‌ردېنه‌  به‌ شان

ئا رۉه‌ که‌ تفاق جه‌م بیۆ یانه

ئازې قه‌دش کېشت ته‌مه‌ زیانه

پاڵو نه‌زانی و دیارگه‌ی کؤریه‌نه

سه‌ی و سێکۆتو تندی و زؤریه‌نه

چاڵېۉه‌ کنیا و گرد  کۆتیمېشه‌نه‌‌

زیندانېۉ ساز بی و گرد ۉه‌سمېشه‌نه‌

شان و ملی پان به‌ سؤخره‌ گیریا

جیایی ئامانه‌ و کؤما لت کریا

تا ئا وه‌خت که‌یه که‌یه‌و سرشتی بې‌

نه‌ هنه‌و زه‌ڕی و نه‌ هنه‌و بڕشتی بې
که‌یه‌و گردیما که‌یه‌و ژیۉای بې

دوره‌ جه‌ مه‌کرو ڕاو و ریای بې

ئا وه‌زعې یاسێ که‌یه‌کېش فاڕێ

گه‌ڕېش ئاردېنه‌ و ڕاسېش گرد ماڕێ

چا وه‌ختۆ ئیتر دۆر سه‌رو دۆری

شمه‌ ئانه‌تا ئارد تاریخۆری

ئیسه‌ ئاد  به‌ شمه‌ ڕاکا منیؤره‌

ده‌سورې مارؤ و قاڵبې مجؤره

وېچتا که‌ردېندېش به‌ردې یاساکا

ئادې ماراتا و ئادې به‌راتا

قانونې چېشی کؤڵېۉ هه‌ر گه‌ڕې

ده‌رهه‌ق به‌ ئېمه‌ سه‌رجه‌م هه‌ر شه‌ڕې

یاسێ که‌ چه‌نی سرشتی نه‌با‌

ڕاو ژیۉای گېرا و ۉه‌نه‌ش با به‌ڵا  

ئی وه‌زعې جه‌ شمه‌ دۉه‌ دیمه‌ش سازان

دیمېۉ ئاشکرا و دیمېۉی نه‌هان

ئانا که‌ردېندېش به‌ دۉه‌ ڕه‌نگې

چه‌نی دۉه‌ڕه‌نگا بیېندې هامسه‌نگې

په‌رچینې بېندې و ملدې گه‌رشانه‌

حه‌سارې کېشدې و پڕدې سه‌رشانه‌

جه‌ لێۉۆ داۉاو دیلیما که‌ردې

لێۉته‌رۆ گله‌یې زۉیریما که‌ردې

جه‌ لێۉۆکه‌یلې ناموس پارېزی

لێۉته‌رۆ په‌ڕ جه‌ یاسا گوریزی

یاسێنه‌ لؤمه‌و دیایما که‌ردې

نه‌وێنه‌ خؤڵکه‌و نیگایما که‌ردې

به‌ یاسێ رێما تېخ ئاژین که‌ردې
به‌ ئاۉاز ماچدې به‌یدی ۉیه‌ردې

دوبل مؤراڵی مشیؤ چېش بؤنه‌

ئه‌ر ئینه‌ نیا و ئینه‌ نه‌بؤنه‌

جا ئه‌ر ئا ۉیرې زه‌مانېۉ ڕۉېۉ

تاۉېنې بڕسا و به‌رکه‌را سه‌رېۉ

ئارؤ دۆرېۉته‌ر  دۆرانېۉته‌را
چه‌نیشا بیه‌ی هه‌ر ده‌ردیسه‌را

ئېمه‌یچ چون شمه‌ هه‌ر ئینسانېنمې

نه‌ زایفېنمې و نه‌ نه‌زانېنمې...

کابرا ده‌مش بی به‌ ته‌ڵه‌ی ته‌قیا

جه‌ ده‌م کۆت و ورته‌ش چۆ نه‌زیا

سیامه‌ند هۆرامی

سه‌رنجې

  • 1) سه‌رنامه‌ش نیا

    Author: کوورش ئةمینی

    سپاس کاکه سیامةند گیان به ئةوپةروو شانازی و به ئیجازةو ویت دلی ئاوةز یةنه نیامةره.

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated on Friday, 12 May 2017 18:31