یانه‌ شېعرې سیامەند هۆرامی ته‌ۉېڵې

ته‌ۉېڵې

Download Embed Embed this video on your site

ۉیرما ته‌ۉېڵې شارو شارا بې

شارو هونه‌ری و ره‌نگین کارا بې

یانه‌و ئه‌ده‌بی و کؤگاو زۆقی بې

پورې شادی بې شانې شۆقی بې

یاگې ده‌نگی بې و یاگې نه‌ۉای بې

پا جه‌ ۉیه‌رده‌نه‌ و چه‌م ئۆ سه‌ۉای بې

 

یانېش یاگه‌ ده‌س ئاۉه‌زا بېنې

مڵکېش ئاۉېنې ۉیر به‌رزا بېنې

هانېش به‌ پاکی هه‌ۉاو کۉیسانی

ئاکه‌ندې عه‌ترو لا ته‌ختو سانی

بازارېش که‌یلې سه‌فایا بېنې

به‌ینېش ئامېتې وه‌فایا بېنې

 

نه‌ ژارو ئومما تېک دابې حاڵش

نه‌ ناسیؤنالیزما پېکا بې باڵش

نه‌ پیێ پارتیا پا و پوز گه‌سې بې

نه‌ کوردایه‌تی ده‌سې به‌سې بې

نه‌ کېشه‌وحزبا فه‌دا که‌ردې بې

نه‌ کؤ خؤرافه‌ی جه‌ ڕا به‌ردې بې

نه‌ ئاسمانش دو دوا ته‌نا بې

نه‌ سه‌یه‌و خۆڵکیش لاۉه‌ په‌نا بې

پێ جه‌ زنجیرا ۉیه‌رده‌ی ۉه‌ر دێ بې

گه‌رده‌ن جه‌ تۆقا ئارؤی ڕه‌هێ بې

 

ئا دۆره‌ هه‌رچند کورت و کوتا بې

ته‌ۉېڵې وېش بې و ته‌ۉېڵې نما بې

ژیۉایش ۉسته‌ بې ئۆ سه‌رو چه‌رخا

بارې سه‌قه‌تېش دێ بېنېۉه‌ لا
ده‌سش جه‌ ده‌سو زؤری ئه‌سا بې

ده‌نگ ده‌نگو وېش بې و ده‌نگی ڕه‌سا بې

 

سازمانو ژیۉایش پاسه‌ ئارا بې

لاریچ ملکه‌جو ڕاسیاش مدرا بې

دؤختو ده‌سوراش جؤرېۉ ئارده‌ بې
گه‌ڕ و گمه‌ڵې گیرشا وارده‌ بې

هه‌رچېۉ به‌ جؤرېۉ ده‌س نه‌ هه‌رمان بې

دڕه‌ی په‌ڕچین بې و هه‌رېز ده‌رمان بې

دۆرو پېکؤڵاش جه‌ دۆر ۉسه‌ بې

ژیره‌ بې و ده‌مو دداش به‌سه‌ بې

وېش یانه‌وه‌یه‌ و یانه‌داره‌ بې

وېش ڕا نیه‌ره‌ و وېش ڕاۉیاره‌ بې

 

ئاۉېسه‌ر چه‌مه‌و سێران که‌راش بې

گه‌ریاته‌ پارکه‌و خه‌م به‌رکه‌راش بې

چه‌نی هه‌سارا چه‌ماو چه‌مش بې

هیچش که‌م نه‌بې و ته‌مام جه‌مش بې

تاکو ته‌ۉېڵې تاکی وریا بې

سؤنی سرشت و ته‌ته‌ نیگا بې

به‌ لایه‌‌و خامی سه‌ره‌ نه‌نیېۉه‌ ‌

به‌ زرمه‌و زامی  مېدان نه‌زیېۉه

یادو ئا رۉا‌ هه‌ر مه‌نؤ و  به‌رز بؤ

ناڵه‌و منیچ با چون وېش سه‌د ته‌رز بؤ

سیامه‌ند هۆرامی

 

 

 

 

 

سه‌رنجې

No Comments, be the first to Comment

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:31)