یانه‌

هەمامەو کوڵە داستانې

دوەمین هەمامەو کولە داستانې هۆرامیې  ـ ٢٠ ـ  سیاۉکامو ـ ١٣٩٣ وجە زانشگاو پەیامو نورو شارو مەریۉانیەنە

دوەمین هەمامەو کوڵە داستانې هۆرامیې جە ٢٠سیاۉکامیەنە و 
جە زانشگاو پەیامو نورو مەریۉانیەنە

سه‌رنجې

No Comments, be the first to Comment

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated (Wednesday, 11 March 2015 22:33)