یانه‌ رؤچنه نۆرؤز تی ۉی و نامەکەو رېکۉزیاو پارېزەرا زۉانی هۆرامی

نۆرؤز تی ۉی و نامەکەو رېکۉزیاو پارېزەرا زۉانی هۆرامی

پەی پەرلەمانی و کورتە باسېۉ چا بارۆ 

 

سه‌رنجې

No Comments, be the first to Comment

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated (Monday, 06 April 2015 13:22)