یانه‌

هۆرامان و ڕاو درۆس ۉیر کەردەی

هۆرامان و ڕاو درۆس ویر کەردەی

نویسکار꞉ ژیار سلامەتیان

سه‌رنجې

No Comments, be the first to Comment

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated (Saturday, 12 March 2016 18:04)