یانه‌ شېعرې سیامەند هۆرامی دڵه‌

دڵه‌

دڵه

دڵه‌ی ڕه‌ت ؤه‌ڵای سیاچای ره‌تان

شاباڵ شکسته‌ی ده‌رد و مه‌ینه‌تان

 

ئازا چنگ ئاژین هه‌ڵوی زه‌مانه‌

جه‌ زید ئاؤاره‌ی بی ماؤا و لانه‌

شینت با به‌ خور ناڵه‌ت با به‌رز بو

ده‌نگ هاؤارت با جه‌ سه‌د تورز بو

سا به‌ڵکه‌ یاران بشنه‌ؤان ده‌نگت

باؤه‌ران وه‌ یاد بی ڕه‌نگی ڕه‌نگت

فکرێ بکه‌ران په‌ی به‌خت سیات

په‌ی ده‌رد کاری جه‌ یاران جیات

سیامه‌ند

1998،02،10

سه‌رنجې

No Comments, be the first to Comment

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:10)