یانه‌ شېعرې بەڵام خەندەو وېت نا

بەڵام خەندەو وېت نا

 

نان چە من بڕە، ئەگەر گەرەکتا،

ھەۋا چە من بڕە، بەڵام
خەندەو وېت نا.

ۋلە سوورۍ چە من مەبڕە
سۊسەنېۋ کە وېت کیارېش، 

                        

ئاۋیۋە کە نائاگایانە     
چە وەشی تۊنە مجیۊ،
شەپۊلېۋە کتوپڕۍ زېۋېنە
کە چە تۊنە پېڎابۊ.      

کۊتاو جەنگېۋی قورسیۆ گېڵووۋە
بە چەمۍ مانیێۋە
کە دنیاشا دیەن
بەبۍ ھیچ فاڕیای،      
بەڵام خەندەت کە ئازاڎ بۊ
ئاسمانەنە بە باڵەفڕۍ شۊنۊ منەرە گېڵۊ
گردو بەرەکا ژیۋای
ڕوەو من کەرۊۋە.

دڵدارۊ من، خەندەو تۊ
چە تاریکتەرین ساتەکانە گیسیۊنە و
ئەگەر دیت پڕېۋەنە
ونو من سەرو تەۋەنچنو شەقامیەرە مجیۊ،
خۋە، چونکە خەندەو تۊ
پەی دەساو من
شمشیریۋی ھۊکیشیان.

خەندەو تۊ، پاییزەنە
قەراخو دەریایەنە
مشیۊ شەپولۍ کەفینەش
ھۊرزۊ و
دەمەو ۋەھار، دڵدارۊ من،
خەندەو تۊم گەرەکا
پېسەو ۋلېۋۍ کە چەمەڕۋانش بییەنا،
ۋلە کەۋۍ و ۋلە سوورو
وڵاتیم کە من چڕۊ.      

خۋە پەی شەۋۍ
پەی ڕۊی، پەی مانگۍ،
پەی پېچاۋپېچو شەقامەکا دوورگەی،
پەی ئۍکوڕەڵە شەرمنەیە
کە تۊش وەشەمسیێی،
بەڵام کاتیۋ کە چەمۍ کەرووۋە و قوجنوو،
کاتیۋ کە پێکېم ملا و گیڵاۋە،
نان و ھەۋا،
ڕوشنایی و ۋەھار،
چە من بڕە
بەڵام ھەرگیز خەندەت نا
تا چەمېم چە دنیای نەبڕیا.

 

پابلۆ نێرودا
ھورگیڵنای : ئاکۊ مارانی

--------------------------------

دەقە فارسییەکەش چی لینکەیۆ ھۊرگیریان :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=263937287293674&set=a.127297244291013.1073741828.100010322142913&type=3

 

سه‌رنجې

No Comments, be the first to Comment

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:04)