یانه‌ رؤچنه روڵوو موده‌ی

روڵوو موده‌ی

روڵوو موده‌و جوانکاری جه‌ یاگه‌پاو ژه‌نانه

 رێژین کورد

سه‌رنجې

No Comments, be the first to Comment

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated (Thursday, 30 September 2010 20:42)