یانه‌ رؤچنه

روچنه‌

روڵوو موده‌ی

روڵوو موده‌و جوانکاری جه‌ یاگه‌پاو ژه‌نانه

 رێژین کورد

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 30 September 2010 20:42)

 

گۆره‌ و گم نام

گۆره‌ و گم نام

شېعره‌و ئاترانی باسو هجومو عه‌ه‌ربی په‌ی کوردستانی جه‌ سه‌رده‌مه‌ ۉه‌رینه‌کا ئیسلامیه‌نه‌ که‌رؤ. ئی شېعرې هه‌رپېسه‌یچ هه‌سه‌می و گرد لایه‌نی وېش و ده‌سه‌ڵاتو شاعېره‌که‌یش مرمانؤ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 12 March 2014 00:58)

فره‌ته‌ر بوانۆ