Hawraman

خېر بەیدې پەی هۆرامانی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
یانه‌ شېعرې سیامەند هۆرامی
شېعرې سیامەند هۆرامی

راو مەدرەسەیەنە

E-mail Print PDF

Download Embed Embed this video on your site

ساعبانېۉ چەنی یەکەم تیجیاری

ڕاو مەدرەسەیەنە و ڕاکې نساری

وەرم ئالوسینو نەوتەی شەۉانەی

سەر چون پورە هەنگ داخا زەمانەی

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated on Friday, 12 May 2017 18:33 فره‌ته‌ر بوانۆ
 

راو مەدرەسەیەنە ـ بې موزیک

E-mail Print PDF

Download Embed Embed this video on your site

ڕاو مەدرەسەیەنە

ساعبانېۉ چەنی یەکەم تیجیاری

ڕاو مەدرەسەیەنە و ڕاکې نساری

وەرم ئالوسینو نەوتەی شەۉانەی

سەر چون پورە هەنگ داخا زەمانەی

یاۉانې ئۆ لا باسو شەماڵی

چەنی شۆبوەو زیێ قەد پاڵی

شەماڵ وېش ئاسا بە نەرم و نیان

پی جؤرە پەرسې ئارېنە میان

تؤ کە شؤرەتو ناسکی پەلات

سەر کەردەن لۉان ۉەڵاتە و وەڵات

چون تاۉات پی گرد شیرین خاڵاۉە

سەرە بەر کەری دەسو تاڵاۉە 

سەنگی بار خاک قورسی بار سەنگ

تاری یاگەی تار تەنگی یاگەی تەنگ

سەردی تەۉەنې بې دەنگی خاکی

خؤتەو تاریکی ولەو نمناکی....

شەوبؤ جواب دېۉە بەیانش سەختا

ئانە تؤ ماچیش بە یاگە و وەختا

دیارا هیچ زایېۉ بې دەرد مەبؤنە

هەر هەنگامېۉە رەنجېۉ بەرؤنە

سەردی و کزەی هار سەختی و سەنگی بار

هەۉای توش و دەم کپ و و یاگەی تار

ئەر بەیاگە و وەخت بزیانە دیار

کریؤ دەسبار دا و سوک کەرانې بار

پەیشا هەن گېڵا دیمو خاسیەرە

ڕانمێ ڕێ با بارو ڕاسیەرە

خاک و تەۉەنیچ زۉانو وېشا هەن

داراو باریەنې و تان و پؤشا هەن

سەردا و گەرمای رېک نەرم و بە میزان

یاۉەرو تؤمیا تا ۉەزؤنە ژیان  

بە هەر ڕو ڕاو من سەخت دژوارە بې
تا جارېۉ بارە سەد بار لارە بې

ئامېتې داما و ماۉاو ڕەتا بې

گؤزەرگەو تراما و ۉیارگەو پەتا بې

کەمینگاو ددا و وېشەو دڕا بې

ماۉاو کاڵ فاما و پوران پڕا بې

کرمې تؤم وەرې مؤرې گیان کوژې

داعبێ سەمەرې دڕې ون مژې

چندین هەماڵېم داما پېتېۉە

سەر نگمې کۆتې و کەسی نەدیېۉە 

سەخت تەلاشم کەرد تا دەۉام بارو

ڕەتا دەرباز بو داما ۉیارو

چراۉەو هەمېدیم وەر ئاسا گڕې

تاریکی پېکې و ڕای تارە بڕې

خاس خاس زانېنې چېش هەن ڕامەنە

کامەم ۉیارا و کامە دامەنە

زانېنې ئەگەر تامڵی بارو

سەختی دەوۆ لا و کوسپې ۉیارو

ئا ڕۉە کانا بەردەناش ئارام

ساعبانېۉی وەش مزیؤنە ئۆ ڕام

کەرؤم بە چەم دار ڕاکې مەدرەسەی

هام ڕا نەماما جە خەما ڕەسەی

پاجؤرە زامېم ساڕېشی ۉینا

کولېشا بڕیا و پەترؤکې بینا

زانېنې هەۉای وەش و وەرەتاو

ماتڵیم کەرا بە گەرم و بە تاو

بڵبل و نەۉاش چەمە ڕێمەنې

خونچې مەدرەسا بە تەمێمەنې

ئانە بې ڕەنجم ئاسان پەی بریا

وېداریم ڕس و تامڵیم کریا

سیامەند هۆرامی

20150608

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated on Friday, 12 May 2017 18:32
 

ته‌ۉېڵې

E-mail Print PDF

Download Embed Embed this video on your site

ۉیرما ته‌ۉېڵې شارو شارا بې

شارو هونه‌ری و ره‌نگین کارا بې

یانه‌و ئه‌ده‌بی و کؤگاو زۆقی بې

پورې شادی بې شانې شۆقی بې

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated on Sunday, 15 April 2018 08:02 فره‌ته‌ر بوانۆ
 

که‌مانه‌و گله‌ییا

E-mail Print PDF

 

Download Embed Embed this video on your site

سه‌رۉېره‌گانېۉ مه‌جلسېۉه‌نه‌

جوانېۉ به‌ گرمه‌و ئی گله‌ییاۉه‌

ژه‌نی نامې مه‌دا  مه‌سانا

ماناو وه‌شه‌ۉیسی مه‌زانا

پېۉه‌نی مه‌پېکا

په‌یام مه‌کیانا

شؤخېۉه‌ش ئاردۆ ده‌نگې‌ تا ۉاچؤ:

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated on Friday, 12 May 2017 18:31 فره‌ته‌ر بوانۆ
 

بازېۉ شېعرې و مه‌تڵه‌بې سه‌رو فه‌یسبوکیۆ ـ 4

E-mail Print PDF

به‌شه‌ر و ته‌بلېغات

دلې گیاندارانه‌ من ته‌نیا به‌شه‌ر مژناسو که‌ به‌ ته‌بلېغاتی هاڵی خه‌ڵه‌تیؤ. په‌له‌ۉه‌رېم دیېنې که‌  به‌ دانه‌ خه‌ڵه‌تیێ با و کۆتې بانه‌ دامی. مه‌یمونېچمم چی ته‌له‌ۉزیؤن و سایتا ئنتېرنېتیه‌نه‌ چه‌م په‌نه‌ کۆتېنې که‌ خه‌ڵه‌تیێنې. به‌ڵام ئانې گرد به‌ چېۉ خه‌ڵه‌تیېنې و خه‌ڵه‌تیا، په‌له‌ۉه‌رې به‌ دانه‌ و مه‌یمونېچ به‌ چېۉېۉته‌ر. هیچکام به‌ قسې روتې مه‌خه‌ڵه‌تیا. ئه‌ڵبه‌ت ئانه‌شه‌ چه‌نه‌ به‌رکه‌ری که‌ به‌ ته‌کان دای ده‌سی که‌رگه‌ ئجؤش دانه‌ش په‌ی شانې و یا توته‌ به‌ چؤچؤ مه‌ره‌جیؤش نانش ۉزی ۉه‌ر. ئینې بؤنه‌و تکرارو ۉه‌ڵته‌رو ئا هه‌ره‌که‌تا هامڕا چېۉېۉی، ئانه‌شا لاۉه‌ وه‌ش بیه‌ن. به‌ڵام به‌شه‌ره‌که‌ هه‌ر به‌ ته‌بلېغېاته‌ ختو خاڵیه‌که‌ خه‌ڵه‌تیؤ و ته‌بلېغاته‌که‌ گاهه‌ن چا جؤرایچه‌نه‌ که‌ هه‌ر هیچش، بېجگه‌ جه‌ وېش گه‌ره‌ک نیا.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated on Friday, 12 May 2017 18:29 فره‌ته‌ر بوانۆ
 


Page 2 of 4