یانه‌ داستانې

ئه‌ده‌ب

ۉیره‌ۉه‌ریه‌کېم

به‌شو چواری، به‌شو یه‌ری،  به‌شو دوی، به‌شو یه‌کی

فره‌و وه‌ختا کؤڕ و کؤمه‌ڵې وېمانه‌ گله‌یېما بېنې که‌ چېۉې هه‌ر فره‌ که‌مېما جه‌ ۉیه‌رده‌یۆ په‌ی مه‌نېنێ. جا په‌ی ئانه‌یه‌ که‌ ئی په‌رسې هه‌رپاسه‌ و چون وېش نه‌لؤ ئایه‌ندۆر و جه‌ پاڵیچشه‌نه‌  یاردیېۉو زۉانه‌که‌یما دابؤم ده‌سم که‌رد به‌ ئه‌ۉه‌ نۉیسه‌ی ۉیره‌ۉه‌ریه‌کام.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 04 November 2014 11:59)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

سه‌فه‌ره‌کې گالیوېری


کتێب داستانه‌و هۆرگێڵنایۆ به زوانی هه‌ورامی

کاکه هۆمایون محه‌مه‌نژاد نویسه‌ر و شاعێرو هه‌‌ورامانی ڕوانه‌و بازاری بی

(2)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 16:52)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

پێشکه‌ش

به ڕۆحوو به‌رزوو کاکه محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی 

ڕاویه‌روو ئاوه‌زی

ده‌نگه وه‌شه‌که‌ت ئینا گۆشوو دڵیمه‌نه

و

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

جه‌نگ هه‌ر جه‌نگا

سرشتو جه‌نگه‌کا جه‌ بنه‌ڕه‌ته‌نه‌ هه‌ر یؤن. ئیجا ئه‌ر جه‌نگې قه‌ڵبې یؤی نه‌په‌شؤکنا، یؤ متاۉؤ به‌ ئاسان دوربینو سه‌رنجی ۉزؤ سه‌رو جه‌نگه‌ زله‌کا و به‌ گېڵای

دۆرشانه‌ چه‌م و خه‌مشا بېزؤۉه‌ و بڕېۉ زه‌ینیه‌تې رؤشنې که‌رؤۉه‌ و هه‌ر هیچ نه‌بؤ سوکه‌ ۉراییۉ وه‌ش که‌رؤ. به‌ڵام ئه‌ر جه‌نگې پېسه‌ جه‌نگا باسام و هه‌یاسی ئامێنه‌ دلې و نه‌وازه‌ڵڵا خه‌جېچ وېش یاۉنانه‌، ئانه‌ ئیتر په‌شؤکیای هه‌ی په‌شؤکیای.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 07 March 2014 00:11)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

بازېۉ شېعرې و مه‌تڵه‌بې سه‌رو فه‌یسبوکیۆ ـ 4

به‌شه‌ر و ته‌بلېغات

دلې گیاندارانه‌ من ته‌نیا به‌شه‌ر مژناسو که‌ به‌ ته‌بلېغاتی هاڵی خه‌ڵه‌تیؤ. په‌له‌ۉه‌رېم دیېنې که‌  به‌ دانه‌ خه‌ڵه‌تیێ با و کۆتې بانه‌ دامی. مه‌یمونېچمم چی ته‌له‌ۉزیؤن و سایتا ئنتېرنېتیه‌نه‌ چه‌م په‌نه‌ کۆتېنې که‌ خه‌ڵه‌تیێنې. به‌ڵام ئانې گرد به‌ چېۉ خه‌ڵه‌تیېنې و خه‌ڵه‌تیا، په‌له‌ۉه‌رې به‌ دانه‌ و مه‌یمونېچ به‌ چېۉېۉته‌ر. هیچکام به‌ قسې روتې مه‌خه‌ڵه‌تیا. ئه‌ڵبه‌ت ئانه‌شه‌ چه‌نه‌ به‌رکه‌ری که‌ به‌ ته‌کان دای ده‌سی که‌رگه‌ ئجؤش دانه‌ش په‌ی شانې و یا توته‌ به‌ چؤچؤ مه‌ره‌جیؤش نانش ۉزی ۉه‌ر. ئینې بؤنه‌و تکرارو ۉه‌ڵته‌رو ئا هه‌ره‌که‌تا هامڕا چېۉېۉی، ئانه‌شا لاۉه‌ وه‌ش بیه‌ن. به‌ڵام به‌شه‌ره‌که‌ هه‌ر به‌ ته‌بلېغېاته‌ ختو خاڵیه‌که‌ خه‌ڵه‌تیؤ و ته‌بلېغاته‌که‌ گاهه‌ن چا جؤرایچه‌نه‌ که‌ هه‌ر هیچش، بېجگه‌ جه‌ وېش گه‌ره‌ک نیا.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:29)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...