یانه‌ داستانې

ئه‌ده‌ب

ده‌نگېۉ جه‌ هۆرامانۆ

Download Embed Embed this video on your site

ڕۉېۉ چی ڕۉا  و ئه‌چی یانه‌نه‌

هه‌ر چی که‌یه‌نه‌ و هه‌ر ‌چی ئانه‌نه‌

(3)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:22)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

شێتم مزانا

وێره‌گا وه‌خته‌ تیجیۆ ڕۆجیاروو هامنی هازیش چنه‌ بڕیه‌یبێ و وه‌ره‌تاو، هه‌روه‌ره‌نه‌ کۆڵێ سه‌رکه‌له‌کاو نۆدشه‌یه‌وه‌ ڤه‌زه‌ی ڤه‌زێره‌‌، سه‌رمه‌ڕ1 و لامرۆیا2 سه‌یوه‌رش چنه‌ مجیابێره‌ و شنه‌و شه‌ماڵی ختلێ وه‌زه‌کا دێ و فۆکلێشا دژنێ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

یه‌وم جؤمعه‌ ئه‌وه‌ڵو شه‌واڵی، جه‌ژنه‌و فتری

ئینه‌ هؤرۆگېڵنای به‌شېۉ جه‌ سؤخه‌نڕانی احمد شاملویا جه‌ دانشگاو بېرکڵی، جه‌ نوامبرو 1990نه‌. ئا سؤخه‌نڕانیه‌ پېسه‌ کتېبو(احمد شاملوـ  مفاهیم رند و رندی در غزل حافظ)ی جه‌ لا ئېنتېشاراتو(آرش ـ سوید به‌ هامکاری نشر زمانه‌ـ آمریکا) چاپ کریان.

چا کتېبه‌نه‌ شاملو ئی داستانیشه‌ موانؤۉه‌:

تیکېۉ جه‌ رؤنامه‌و سه‌فه‌ری مه‌یمه‌نه‌ت شؤنه‌مای په‌ی ئه‌یاله‌ته‌ پژگیاکا ئه‌مریکای ـ نۉیسه‌و احمد شاملوی ـ

چی ڕۉانه‌ سه‌رگه‌رومو نۉیسه‌و سه‌فه‌رنامېۉیه‌نا جه‌ مایه‌و ته‌نزیه‌نه‌. ئه‌ڵبه‌ت ئینه‌ سه‌فه‌رنامېۉی شه‌خسی نیا، به‌ڵکو جه‌ زۉانو پادشێۉی فه‌رزیۆ ـ چانیشانه‌ جه‌ تایفه‌و مه‌نحوسو قه‌جه‌ری بؤ ـ گېڵیؤۉه، تا به‌رخؤردو دۉې جؤره‌ ئه‌نه‌یاۉایا و دۉې جؤره‌ فه‌رهه‌نگا، یا هؤرگرته‌ کؤمه‌ڵایه‌تیا به‌رجه‌سته‌ته‌ر به‌رگنؤ. ئینه‌ که‌ قاڵبو ته‌نزیم په‌ی هؤرچنیه‌ن پا بؤنۆ هه‌ن که‌ دیمې ره‌خنه‌ ئامېزو ئاماۉه‌رۆکا، چی قاڵبه‌نه‌ خاسته‌ر ۉزیؤ یاگې و به‌رگنؤ. چېنه‌ ئا به‌ششه‌ که‌ سه‌رو ئالوده‌گی زۉانیا مواندێ‌:

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 19 April 2012 09:29)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

خه‌یاڵ

خه‌یلێو بێ قه‌مچه‌ تاریکسانه‌که‌و خه‌یاڵیمه‌نه

پڵۆسنابێمه‌ره‌ یاذت!

ماوێو بێ سه‌رچه‌مه‌و ئاواتیم وشک و برێنگ

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

به‌ بۆنه‌و ئامای نه‌ورۆزیه‌وه‌

نه‌ورۆز ئا ئایره‌ سووره‌نه‌ که‌ پاکیش مسپارۆ به‌ کڵپه‌ ڕۆشنکه‌ره‌که‌یش تا چه‌م په‌ی وینای هه‌ره‌قه‌تینه‌کا لێڤه‌لێڤش تووش نه‌ی  

نه‌ورۆز ئا له‌ولاوه‌نه‌ که‌ ده‌یمه‌ده‌ره‌ ته‌رزێ پێکۆ و فێروو ئه‌ره‌نه‌کاسیایا و لا نمازۆره‌ په‌ی مدرای

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...