یانه‌ داستانې

ئه‌ده‌ب

تەختە کرېڵ

تەختە کرېڵ رېک ۉستەی

(2)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 09 March 2015 13:36)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ته‌ۉېڵې

Download Embed Embed this video on your site

ۉیرما ته‌ۉېڵې شارو شارا بې

شارو هونه‌ری و ره‌نگین کارا بې

یانه‌و ئه‌ده‌بی و کؤگاو زۆقی بې

پورې شادی بې شانې شۆقی بې

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Sunday, 15 April 2018 08:02)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

که‌مانه‌و گله‌ییا

 

Download Embed Embed this video on your site

سه‌رۉېره‌گانېۉ مه‌جلسېۉه‌نه‌

جوانېۉ به‌ گرمه‌و ئی گله‌ییاۉه‌

ژه‌نی نامې مه‌دا  مه‌سانا

ماناو وه‌شه‌ۉیسی مه‌زانا

پېۉه‌نی مه‌پېکا

په‌یام مه‌کیانا

شؤخېۉه‌ش ئاردۆ ده‌نگې‌ تا ۉاچؤ:

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:31)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ۉیره‌ۉه‌ریه‌کېم

به‌شو چواری، به‌شو یه‌ری،  به‌شو دوی، به‌شو یه‌کی

فره‌و وه‌ختا کؤڕ و کؤمه‌ڵې وېمانه‌ گله‌یېما بېنې که‌ چېۉې هه‌ر فره‌ که‌مېما جه‌ ۉیه‌رده‌یۆ په‌ی مه‌نېنێ. جا په‌ی ئانه‌یه‌ که‌ ئی په‌رسې هه‌رپاسه‌ و چون وېش نه‌لؤ ئایه‌ندۆر و جه‌ پاڵیچشه‌نه‌  یاردیېۉو زۉانه‌که‌یما دابؤم ده‌سم که‌رد به‌ ئه‌ۉه‌ نۉیسه‌ی ۉیره‌ۉه‌ریه‌کام.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 04 November 2014 11:59)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

سه‌فه‌ره‌کې گالیوېری


کتێب داستانه‌و هۆرگێڵنایۆ به زوانی هه‌ورامی

کاکه هۆمایون محه‌مه‌نژاد نویسه‌ر و شاعێرو هه‌‌ورامانی ڕوانه‌و بازاری بی

(2)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 16:52)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...