قاۉله‌مه‌ سیاۉه‌که‌

Monday, 13 May 2013 14:42 administrator
Print

Download Embed Embed this video on your site

ڕه‌نجی لاۉ به‌رده‌ خه‌رمان و خه‌ما

رؤزگاری سیاۉ سیرۉانو چه‌ما

یانه‌ ۉېرانی مه‌ینه‌ت، به‌دبه‌ختی
ئاۉاره‌یی و ژیۉای به‌ سه‌ختی

ئینې و هه‌مته‌ریچ دلې ۉاچانه‌‌

ده‌سېۉشا ئینا ملو کوردانه

داستان سه‌رو داستانا موازؤ

تا یؤ بتاۉؤ  گؤشېۉ به‌رۉزؤ

ئیسه‌ ئاناره‌ دلې ئینیشانه‌

سه‌خته‌ ڕه‌نجېۉی که‌روۆ نیشانه:

که‌یو لارۆ بیه‌ی سه‌یه‌و که‌مه‌را

هامڕا هؤرکه‌رده‌ی شه‌ماڵو ده‌را

گرؤ هه‌ماڵېۉ جه‌ ده‌مو ڕێۉه‌

شێنه‌نه‌ ڕوه‌ما نیا ئۆ کؤگێۉه‌‌

چه‌نی ده‌نگیما به‌ره‌ کریاۉه‌

یانه‌وه‌ی چون وېش به‌ مېهر زیاۉه

خؤڵکه‌ش که‌ردیمې پیری فه‌رزانه

کۆتیمې شؤنیش و لۉایمېنه‌ یانه

هه‌رپاسه‌ لۉایمې تا قؤله‌و بانه‌که‌ی

لا گوڵ و گوڵزار لا ڕېحانه‌که‌ی

سېکۆتو قوله‌ی خاس ئاما بېۉه‌

به‌ قاڵی و سه‌رنگا وه‌ش ڕازیا بېۉه‌

که‌پره‌ بې و بوه‌و ساده‌ییش چۆ ئې

که‌چی سه‌فاو سه‌د ویلایاش پۆ بې‌

‌ که‌پره‌ بې و چه‌نی مېهرو یانه‌وه‌یش

سه‌د شېراتؤنې ئاخ کېشېنې په‌یش

یاگېۉۆ ۉلی و لۆلاۉو بانی

یاگېۉۆ شنه‌و بوه‌و رېحانی

جه‌ لێۉۆ هارگا و دوکه‌ڵې شه‌رمن

چۆلاۉه‌ چاشتی و عه‌تری گیان ئاخن

جه‌ لێۉۆ ده‌نگو ئاۉازوهامسای

جه‌ لێۉۆ ۉاته‌و شیرینو هامڕای

یاگېۉۆ شه‌ماڵ نه‌سیمو ده‌ره‌ی

جه‌ لێۉۆ نه‌وا و جۉه‌و لا به‌ره‌ی

هه‌ۉا که‌یل و په‌ڕ شادمانی بې 

سه‌رجه‌م  مېهر بې و مېهره‌بانی بې

چا قؤله‌ بانۆ و چه‌نی شه‌ماڵی

دلې سه‌روه‌شی په‌ڕ به‌ خه‌یاڵی

مانیایی ڕێما ۉسته‌نه‌  که‌مین

ناستما بێۉه‌ ده‌س ته‌خت داما زه‌مین

تا که‌ مانیایی هه‌رمانه‌ش کریا

قاوله‌مه‌ سیاۉه‌یچ چاشته‌کېش گریا

هه‌ر ده‌مو ڕازا خاۉه‌ن یانه‌یۆ

گؤش به‌ ئاۉازو خؤڕه‌و ده‌ره‌یۆ

نان و چاشت و چای هامڕا ئاۉ و دؤی

هه‌نگور و هه‌نجیر چه‌نی سۆزه‌و ڕؤی

وریێ و سه‌رکېشیێ ئارام و ئه‌هوه‌ند

سېری وېش یاۉنا و ئاوراییش هؤرکه‌ند

 چامای چه‌نی ڕېز جه‌مه‌و یانه‌وه‌ی

ڕیزما ۉنارا و  ڕوه‌ما نیا ده‌ره‌ی

ده‌ره‌ما بڕی و داماۉه‌ ئۆده‌س

تا لا کوره‌میانه‌ی سه‌رجه‌مما هؤرۉه‌س

ڕا ڕاو نۆسودې و پاسگاما چه‌مۆ

مدرایمې تا که‌ شه‌ۉه بێ ده‌مۆ‌

هېمای مانیایی سه‌رۆکو ده‌ره‌ی

نه‌سپارێ بېمې سێکۆتو نه‌ره‌ی

ده‌گانه‌ ده‌سېۉ چه‌کدار چون وېما

جه‌ سازمانېۉته‌ر نیشتې یاگېما

مه‌ردمو شێنه‌ی ڕاس فه‌رزانه‌ بې

باۉه‌رش به‌ فره‌و مه‌رزا هه‌ر نه‌بې

ئادېچې ۉېنه‌و ئېمه‌ نانشا وارد

کېشیێ و لۉێ و شێنه‌شا ۉیارد

به‌ لۉای ئادیشایچ ئانده‌شه‌ نه‌به‌رد

ده‌سېۉته‌ر ئاما و وېش ئاماده‌ که‌رد

سه‌ره‌ت نه‌ئېشنو ئا دما نیمه‌ڕۉه‌

ئا قاۉله‌مه‌ سیا سؤته‌ سه‌ره‌ڕۉه‌

چوار جارې گریا و هه‌م گیریاراۉه‌

دیس ئاۉی کېشیا و هه‌م  نریاراۉه

ئی داستانه‌ وېش قسې زویه‌نه

قسې ئاژېۉې چنده‌ سویه‌نه‌‌‌

ئا وه‌خت  چا دلې ته‌ب و دؤیه‌نه‌

چا دلې دؤخه‌ سه‌رۆکویه‌نه

دنیا به‌ سه‌ختی وېش دېنه‌ که‌مان

که‌س نه‌بې بزانؤ چېش که‌رؤ زه‌مان‌

وه‌رمه‌نه‌ نه‌بې دۆر چه‌نی گېڵؤ

کې میاۉؤ پؤره‌ و کې ملؤ و مرؤ

دنیا و دۆر گېڵێ بارېۉته‌ره‌ره‌

ڕاشا په‌ی کزه‌و زؤری که‌رده‌ره‌

سیاۉاو سته‌می تؤفېش ئاۉردې

مه‌ردم وده‌گاش جه‌ یؤی ۉیاردې

پېشمه‌رگه‌ چېخ و چه‌ڵاش پېچیاۉه‌

لۉا و دور کۆتۆ و جه‌دۆر زیاۉه‌

مه‌ردم چون مورې مله‌ۉانې پڕچیێ

لۉێ و کوجیې شاره‌انه‌ پژگیێ

ته‌ۉه‌ن ته‌ۉه‌نو ده‌گێ وڕاره‌

شێنه‌ی ئاۉه‌دان بی به‌ که‌لاره‌

جۉې بنجؤۉه‌ کۆتې و داریێۉه‌

که‌ڵه‌کې مڵکا وڕێ و شاریێۉه‌

ڕه‌نجی تارېخی لۉا و ئاۉې به‌رد

سته‌م جه‌ زؤری درېخیش نه‌که‌رد

هه‌رچند ئاوه‌خته‌ لۉان ۉیه‌رده‌ن

ئاۉاره‌ییچ  کارو وېش که‌رده‌ن

به‌ڵام فره‌ چېۉېم هه‌ڵای ۉیرېنې

زه‌ینمه‌نه‌ هه‌نې و یاگه‌ گیرېنې

ئجؤ زامېنې و زامې  مارانې

زه‌مان مه‌ژناسا و هه‌ر زؤخ مارانې

شێنه‌ی نه‌خشه‌ گم قه‌ت ۉیر مه‌شؤۉه‌‌

داخه‌ش سۆزه‌نه‌ و هه‌ر پؤی مدؤۉه

بازېۉ چا که‌سا یادشا بؤ گرامی

گیانشا که‌رد به‌ختو ۉیر و مه‌رامی

بازېۉیچ هه‌ڵای ده‌ره‌ندوېنې

ئاۉاره‌ییه‌نه‌ لمه‌ سوېنې

فرېچشا بې وه‌ی لۉێنێ جاو وېشا

جایشا دوره‌نه‌ چی ئېش و نېشا

بازېۉیچ هه‌ۉاو به‌رزه‌ ته‌لارا

نمازؤ گناۉه‌ ۉیرو که‌لارا

به‌ڵام به‌ داخۆ چا گرد خېزانیه‌

چا پیر و جوان و چا مېهره‌بانیه‌

‌ چا هارگاو دېکپا و چا به‌رو بانیه

چا قؤله‌ و قاڵی و چا سفره‌و نانیه‌ ‌

نیشانېۉ ئارؤ ده‌سۆ بؤ نیا

په‌ی به‌خته‌و شێنه‌ی گرد چېۉ پژگیا

مزانو به‌ گېڵنای و نۉیسه‌ی داستانا

نامې مه‌یانې و گنا سه‌رو زۉانا

چېشما دیه‌ن هه‌ڵای جه‌ دۆرا دنیای؟

کې ماچؤ ڕۉېۉ مه‌ردمو سه‌ۉای

که‌یېۉ تاریخو وېش منۉیسؤۉه‌

ڕه‌نج و ڕه‌نجبه‌رو ئا ڕۉا مېزؤۉه

‌ پېسه‌ ڕه‌ۉیه‌و خه‌ڵکی ئازادی
مه‌گنؤنه‌ ته‌ما و مه‌گنؤ ئۆ وادی

تا دیارگاو به‌رزو کوره‌میانه‌یۆ

ۉه‌راۉه‌رو ئا کؤگا و یانه‌یۆ

پېسه‌ یادېۉ چا ڕؤ و  ڕؤزگاریه‌

چا ڕه‌نجه‌ قؤرس و سه‌خت و دژواریه‌

بینێۉه‌ نارؤ و سازنؤ به‌ وردی

تا مه‌نؤ چه‌نی تارېخو کوردی؟

جا ئه‌گه‌ر که‌سېۉ هه‌ۉاڵېۉش هه‌ن

نامېۉ ئادره‌سېۉ ۉېنېۉش په‌نه‌ن

یا شؤنه‌مێۉه‌ی دیاریه‌ مزانؤ

به‌ش پی ئادره‌سا په‌یامېۉ کیانؤ

ئادره‌سی پؤسی

لا شؤشمې وا‌ری

خیابانو نه‌بیه‌ی

کوجیه‌و  خه‌ساری

پلاکو سېنزه‌و په‌نجاو هه‌شتی

یانه‌و ۉیرشیه‌ی ۉېرانی ڕه‌شتی

مایل ماۉای ۉېران
ئه‌ت ئه‌رکی گران

یاهوی په‌پو فام
داد کامی ناکام

چه‌نی سپاسی

سیامه‌ند هۆرامی

2013-04-11

 

 

Last Updated on Monday, 22 July 2013 22:16