پێشکه‌ش

Wednesday, 19 March 2014 09:52 administrator
Print

به ڕۆحوو به‌رزوو کاکه محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی 

ڕاویه‌روو ئاوه‌زی

ده‌نگه وه‌شه‌که‌ت ئینا گۆشوو دڵیمه‌نه

و

بیه‌ن به شانازی واتیله‌کام 

هه‌ڵای 

زریکه‌و ده‌نگیت و هاژه‌و هانه‌چه‌مه‌که‌یت

ئامێته‌و واته‌کام بیه‌ن و

چه‌م نه‌ترووکنای و  قنجی قه‌ڵه‌مه‌که‌یت

دیاری ده‌سه‌کات

نویسته‌ی به زوانوو کێ‌بیه‌یت بێ

بزاندێ

ئۆقره‌م نه‌مه‌نه‌‌ن 

ئاواتوو ویربه‌رزه‌که‌ی 

بیه‌ن پێچه‌نوو بێشکێ زاڕۆڵهکاو وه‌ڵاته‌که‌یم

دیاریی ئاوێ  و ڕۆجیاریی 

گرمه‌و و گه‌رما و ڕۆشنایی و تیجیارۆ

وه‌شه‌سیایی

وه‌ڵاتیا

ده‌ی به ئه‌یرو دڵسۆچنایش پڕۆزیانا

و

به قه‌ڵه‌م نویسته‌نما 

ئاواته‌کاش پێسه‌و

ده‌نگی وه‌شش

ئینا کۆنجۆ

ئاوه‌ز و ویروو ڕاویه‌ره‌کاشه‌نه

 

هۆمایون محه‌مه‌دنژاد

مه‌ریوان: مانگه‌و ڕابرانی