ۉەنەو بەندەنی

Tuesday, 11 April 2017 12:40 administrator
Print

        Download Embed Embed this video on your site

     ۉەنەو بەندەنی

 

ئارؤ خیاڵم سەر کېشا و ڕەم کەرد

یەک ئان گوزارش ئۆ پەرۉنی بەرد

چا بڵند سارا گەردېۉ خېزنا

حیلېۉش پېکا و هەرسېۉ ڕېزنا

هەردۉېما چون یؤ دەرون پەڕ ونی

دلې هەرسانە دیېنمې پەرۉنی

پەرۉنی زام دار کۆتە بې بې دەنگ

ساراش بې سەی و مەل و مؤر بې ڕەنگ

هېمای داخ مەرگ ۉەنې تاقانېش

ئازاو ڕەۉانیش پېکېنە بە نېش

دودوی خېزانش گیان پەرؤش کەرې

دیگ داخانش پەی پەی جؤش وەرې

یاگې ۉەنەکې گرد لێۉ هاڵی بې

چېش دەرون چا بې گرد زوخاڵی بې

بەفر میریۆ تەمان خېزان بې

سیرۉانی ژارش نە چەم ڕېزان بې

هەرات و شەمشی ناڵەشا بەرز بې

شاهؤ و ماکۉان سؤشا سەد تەرز بې 

چا دلې داخ و تەم و تواڵیەنە

ۉەنې زیانە تؤ خیاڵیەنە

بە سەد زامېۉە چون وې نما بې

قامەتش بەرز و دوختش بەرپا بې

شادیش دا نە ڕو دار و دەۉەنی

ئاماۉە زۉان چون خاسە ۉەنی

ماچؤ فرەم چەشت دەسو دنیایۆ

دەمو تؤفانی و ۉەرو سەردایۆ

گڕەو سەبونا و سؤتەو زەلانا

قرچې یەخ بەنا چلې زمسانا

هەرچون بې ئانې ۉەنەم ۉیەرېنې

تاۉېنې و داخې تامڵ کەرېنې

یاگەی گرد لێۉۆ ۉەنە دیارم

فەراخ ۉزېنە دڵی زامدارم

هامچەمی چەنی هەرات و شەمشی

تاڵی دەرونی گېڵنې بە وەشی

گیاندارې پەیشا پانەی بەردە بې

شیرەما دەۉای دەردان وەردە بې

مەلې بەرېنېش پەرې هېلیانا

مەردم بەرېنەش نەپەی دەرمانا

ۉەنیما بە کاڵ یاگې کەڵکی بې

کە ڕەژېنمېچش چەرەو خەڵکی بې

ئی سارا کانا پیسە بې نازا

وەخت بې مۆجې دې جە شیرین ڕازا

قاقا و پریکە سەحنە گەردانې

سەد شانؤ کارې پەرې حەیرانې

یۉە چراخە و مەحزون شېۉنە

یۉەیچ شەمە بې وەلی دېۉنە 

دلې ئا کەیف و بەزمو شادیانە

هیچ زامېۉ کزەش نەگنېۉە یانە

تا ڕۉېۉ دنیا چەرخېۉتەر وەردۆ

تاڵەو منیچش تلنا بە دەردۆ

بې ئینەی نامەم کەسی دیە بؤ

یا کونگرېۉەنە تاپؤم بیە بؤ

هەر وېشۆ مەرزېۉ ئاما و داش ۉەنەم

ئېدیم و ئۆدیمش جیا کەرد چەنەم

نام و نیشانش دانې بەندەنۆ

ۉەنەو بەندەنیم چون نامې مەنۆ

وەراسان لۉا ڕو بە تارانی

وەراۉایچ وېڵو لا بیابانی

دەسې ئا سەرا و پەلې ئی وارا

چارە و منیچشا بە سیا ۉنارا

هامڕا ئینەیە نەزمېۉ زیانە

یاگېنە مەنۆ و کەردش بە یانە

هەۉێۉش ئاۉرد بازارین نەفەس

زەرووان خدە و تەمایین هەوەس

هەرچی دێش چەمۆ پەنەشا نرخېۉ

ئازا دۆرشەنە وەش کەرې مرخېۉ

خېڵو هەژاریش کەردە بېۉە چەم

تا گېرؤش بەکار بە نانە ئەشکەم

چوار دۆرش دېۉە و کەرېش رېخە کەن

مەژگیش ئاخەنې قەلب و قەڵبە زەن

کؤت و پاۉەندې کؤنېش لابەرې

بە تۆقې تازې خەڵاتش کەرې

کەرەسې نانیش دەسۆ ئەسانې

تاڵاۉەو ئاورایش پەنە نمانې

پا جؤرە کەرېش کؤپیېۉ جە دیلی

هېزەکەیش کەرې پاژنەو ئاشیلی

گرد ڕێۉەش بڕې غەیر جە ڕاو ڕەتی

تا ۉزېشەنە چاڵەو مەینەتی

کەیېۉ بە نرخەو ۉېژەنیش زانا

پەی ۉەنا ئایې نگبەتیش وانا

هەژاری ئاوراش بە تېخ تەیار کەرد

زام و زامداریش ئۆ ئېمە بار کەرد

جیا چینەیچە دەردېۉەی هەنی

نیازو خەڵكی بې بە سؤتەمەنی

نەرې بڕێۉە و کریێ بە زوخاڵ

چڕ وې دا نە ڕوت پڕ گېڵا بە کاڵ

کەیېۉ کە نەرې و براڵۉې بریێ

کەکەۉی کېشیێ و ڕېخە کەن کریێ

وەختېۉ نەمەنې هەژگې لا نەرا

وشکی زیانە و گېڵناش ماجەرا

ئی حاڵە حاڵو گردو ۉەنا بې

ستەم گرد لێۉش چون یؤ تەنا بې

من چا وەزعېنە چون گردو ۉەنا

یاگې وېچمەنە تەنیا و بې پەنا

ئی یاگە بەرزې کە ڕۉېۉ بەرزیش

نیشانېۉە بې پەی شیرین تەرزیش

سەیەو ئا کردە سەخت نا کردانە

بەرزیش زیاتەر وشکی ۉەردانە

کەیېۉ تېخ و زام مەرزشا ۉیارا

دۆر وبەر کنیا و ڕېخە کۆت سارا

گردچېۉ شی  لۉا و بی بە زوخاۉە

نە ۉېژەن مەن و نە ڕەهن گېڵاۉە

تەنیا کزە بې و گېڵایی ڕەنگی

تەنیا ناڵە بې و نەلایی دەنگی

سەرەڕاو ئانەی کانە ژیۉایم بې

ئا گردە زؤخە جە تەن لۉایم بې

تەلاش کەرېنې هەر مەنو چەنی

سەد کە بەشەم بؤ ڕەنجو بەندەنی

ئی دۆر و بەرە زېد و دیارم بې

یاگە مېهرم بې و مېرگەۉارم بې

چێ چەمو دڵیم جە هەراتۆ بی

جە چەمەو شەمشی جای ئاۉاتۆ بې

چەمم قەڵۉەزی هەزار ڕەنگیۆ بې

هەۉارگەو ئەلی خەمبار دەنگیۆ بې

نیگام وې یاۉنې لا پاۉە شاری

لا ماۉاو میرزای پاراو گفتاری

چەمم ئەشکەهۏڵ و ۉەرۉەی میریۆ بې

جە لا تەۉېڵې کؤگاو ژیریۆ بې

نیگام جە شاهؤی شاو کۉاۉە بې

چا داخېۉە بې ئاتەشگاۉە بې

من ڕېخېم بېنې ئەچی خاکەنە

سەرەم بڵند بې چی ۉا پاکەنە

خاترېم بېنې چەنی هەسارا

هامڕا دڵدارا شەۉان بېدارا

بەڵام چېش کەری دەسو ڕؤزگاریۆ

دەسو ڕؤزگاری تان و پؤ لاریۆ

بە چەم تروکېۉ شەخەڵ خېزنؤ

ۉزؤ ئاسمان ڕؤجیار پؤژنؤ

جار هەن لاتەنە توش کەرؤ توشۆ

گەرمەو پوشپڕی ئێر منیؤ پوشۆ

گا پەلت بەرؤ و ۉەنەش بؤ نەجار

چون دەسەو تېخی مارؤتۆ دیار

کامە داخەنە ئاندە بارساش بؤ

کە دەسەو تېخی مؤرە هامساش بؤ

گا لولە سؤبۆ داخېت مرمانؤ

میاۉنؤ پەلو تؤن پاسە دو شانؤ

تېخ مدؤ دەسو پەنگیا و خامیتۆ

تاڵاۉە تلنؤ کامو کامیتۆ

ملؤ و مارؤنە هەڕ جە هەندەران

چێ ۉەنەت کەرؤ بە زېڕ گران

گېڵؤ و مېزؤۉە خامې دۆرا وېت

کەرؤشا بارو سەرو بارا وېت

مەکی کەرؤنە تؤ تۉا زامی

هیچ باکش نیا جە نەنگ و نامې

ئیجار بە سەد جؤر ئامانە مېدان

گا بە ئێر و دو و گا تېخ دەبان

تؤ ۉاچی بیەنا بە پدەر کوشتەش

یا کە سېخ تېژ نەچەما نشتەش

قەت سیایش نەکەرد جە زەجر و داخم

تا ڕېخۆ بەردش شۆق و دەماخم

هەرچند ئاشناو کؤ زاما بېنې

ڕاۉیارو ڕاگە پەڕ داما بېنې

بەڵام بې شەمی داش ئۆ کەمانم

سؤچنا ئارام و بریش ئەمانم

پا جؤرە ڕەنگەم گېڵا بە زەردی

بازارو ژیۉایم ڕو نیا ئۆ سەردی

چەنی ئانەیە تېخ کاۉې جەرگم

ڕۉېۉ سەد جارې ئەرمانې مەرگم

تەلاش کەرېنې دەسورو ۉەنا

هەر پێۉە مەنو تا دەمېۉ هەنا

بەڵام ڕؤزگاری لار و لار کردار

هیچ واز نارېنە و نەبې دەسبەردار

سەرەنجام ۉېنەو تیرەو خەلاسیم

لۉا تا بارؤ کوتایی باسیم

بە چەک و دینام نیشتەنە گیانم

هەلاش کەرد لاشەی زامان ۉېرانم

شؤنیۆ بې نازؤ نە جەسە و نە جام

کؤرې کەرؤۉە شؤنی و شؤنەمام

خافڵ چانەیە بە ساڵان مدرای

ۉەر بە تېخ و نېش دژ بە گژە ۉای

بېباک جە بڕیە و جە کېشە و کەنە

قامەت ڕاس گرتە و هەر چون وې مەنە

یاگې منیؤرە لا حاڵ زاناۉە

لا ئانیشاۉە وې بیەی واناۉە

پاسە کە ئانا و ئەمن لا شمۆ

ۉیرم هەر هەن و نەتلیان تەمۆ

چونان کە دایم بەرزیم واستېندې

تەمەن درېژیم ها پەی ئاستېندې

تا شمە بیدې منیچ هەر هەنا

ۉەنەو بەندەنی داخدارەو ۉەنا

سیامەند هۆرامی

٧ـ٤ـ٢٠١٧

   پېشکەشتا بؤ

 

Last Updated on Saturday, 13 May 2017 10:40